Kimlere Hizmet Veriyoruz?


NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR

• 0-3Yaş Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

0 - 6 yaş, çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemidir. Yapılan araştırmalar; çocukluk yıllarında kazanılan davranışların, bireyin yetişkin olduğu dönemdeki kişilik yapısını, tavırlarını, alışkanlıklarını, inanç ve değer yargılarını çok büyük ölçüde biçimlendirdiğini ortaya çıkartmıştır. İlköğretim yılları da bu dönemle birlikte düşünüldüğünde çocukluk yıllarının ne kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Çocuk Gelişim Uzmanımız Anıl SARAÇ da bu düşünceden yola çıkarak hayatımızdaki en önemli varlıklarımız olan çocuklarımıza hak ettiklerine inandığımız bakım ve eğitimi vermek amacıyla sağlıklı, kendine güvenen, sorumluluk duyguları gelişmiş, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, bağımsız kişilikli, yaratıcı, sevgi dolu ve mutlu çocukların yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

• 0-6Yaş Okul Öncesi Dönemde Gelişim

3-6 Yaş Dönemi

Okul öncesi dönem olarak adlandırdığımız 3-6 yaş dönemi, çocukların bir yandan biliş, ahlak ve dil alanlarında gelişim yaşarken, diğer yandan toplumsal davranışlarını ve kişiliklerini geliştirdikleri bir dönemdir. Bu dönem çok hızlı geliştikleri ve gelişimin yaşlara göre kendi içinde de farklılıklar gösterdiği bir süreçtir. Erikson’a göre bu dönemde çocuk, psiko-sosyal gelişiminde iki önemli evreyi geçirirken iki önemli karşıtlığı yaşar. Bunlardan ilki, küçük çocuklukta yaşanan bağımsızlaşma ve özerkleşme evresi ve buna karşıt yaşanan utanç ve kuşku duygusudur. İkincisi ise ilk çocuklukta yaşanan girişkenlik evresi ile buna karşıt yaşanan suçluluk duygusudur. Bu dönem çocuğun kendi dışındaki dünyanın varlığını ve bu dünyada kendinin de bir birey olduğunu fark etmeye başladığı bir dönemdir. Psikososyal gelişimin hızı nedeniyle bu dönem bazı kaygıların ve bunlara ilişkin sorunların görülebileceği bir dönemdir. Psikolojik ebeveyn – çocuk desteği ile giderilebilecek bu sorunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir.

Korkular, fobiler, takıntılar
Kardeşlerine, yaşıtlarına ya da yetişkinlere yönelik saldırganlık,
Anne – babaya bağımlılık ve sosyal çekingenlik
Yaşının gereği becerileri (konuşma, uygun tuvalet davranışı, vb) geliştirememe

• 6-12 Yaş Okul Çağında Gelişim

6-12 Yaş Dönemi

Okul dönemi çocukluk olarak da adlandırdığımız 6-12 yaş dönemi önceki dönemlerden farklı olarak toplumun giderek artan bir rol oynadığı, görece sakin ve istikrarlı bir gelişim dönemidir. Bu dönem çocuğun bilgi işlemede somut zihinsel işlemleri kullanabildiği, ahlaki yargılarda bulunurken durumsal ve kişisel etmenleri dikkate alabildiği bir dönemdir. Çocuk ayrıca bu dönemde kişisel bağımsızlık kazanmayı, yaşıtlarıyla geçinmeyi ve uygun cinsiyet toplumsal rolünü öğrenir. Bu orta çocukluk dönemi ayrıca gelecekteki sorumluluklar için hazırlanırken toplumun kendisine sunabildiği araç gereçlerle uğraşmayı öğrenme zamanıdır (Gander & Gardiner, 2005). Erikson’a göre bu dönemin önemli gelişim görevi çalışkanlığa karşı yetersizlik duygusunu çalışkanlık ve yeterlilik yönünde çözmektir. Bu dönemdeki daha yüksek düzeydeki bilişsel işlevlere ve toplumsal ilişkilere bağlı olarak çocukta şu sorunlar baş gösterebilir.

Okul fobisi
Ölüm fobisi
Okula uyum problemi
Derslerinde başarısızlık ve başarı kaygısı
Anne – babaya, kardeşlerine ve yaşıtlarına düşmanlık ve saldırganlık davranışı
Toplumsal kurallara, ve sınırlamalara uyumsuzluk

Çocuklarla gerçekleştirilen bir psikoterapi ve aileye yönelik danışmanlık, çocuğun içinde bulunduğu gelişim aşamasına bağlı ihtiyaçlarının aile tarafından farkına varılması ve sorunun çözümüne işbirliği ve katılım ile yaklaşılmasıyla kolay ve hızlı bir şekilde çözülür. Çocuğun doğal gelişim sürecini daha ciddi şekilde aksatan yaşantısal ve gelişimsel engellemeler söz konusu olduğunda ailenin çözüme yönelik işbirliğinin ötesinde özel müdahale ve öğrenme uygulamalarını sunabilecek farklı uzmanlarla çalışmak gerekebilir. Her durumda çocuğun da bulunduğu bir aile görüşmesinde çocuğun psiko-sosyal gelişimi, aile içi dinamikler ve yaşanan sorunla ilgili detaylı bilgi alınır. Gerekli görüldüğünde uygulanacak ölçme ve değerlendirme gereçleriyle desteklenecek bir değerlendirme sonucunda aile uygun bir çalışma sürecine davet edilir

• 12-16 Yaş Ergenlik Döneminde Gelişim

Ergenlik dönemi 12 ila 24 yaşlarında yaşanan ve kişinin, biyolojik gelişiminin sonucu olarak, bedensel, cinsel ve zihinsel gelişimini sürdürdüğü ve bitiminde toplumsal değerlendirmede bir yetişkin olarak tanındığı bir gelişim dönemidir. Bu dönemde yetişkin olma yolunda gelişen birey, bazı çalkantıları aşmak ve bir yetişkin olarak üstleneceği rollere hazırlanmak durumunda kalır. Bu hazırlanma şu görevleri içerir (Havighurst, 1972).

  1. Bedeninde gerçekleşen hoşa giden / gitmeyen değişimleri yaşayıp bunları kabullenmek
  2. Cinsel kimliğini oluşturmada eril ya da dişil toplumsal rolüne hazırlanmak
  3. Hem ve karşı cinsiyetten bireylerle yeni ve daha olgun ilişkiler kurmak
  4. Ana baba ve diğer yetişkinler karşısında duygusal bağımsızlığını gerçekleştirmek
  5. Ekonomik bağımsızlığını sağlayabileceği bir mesleğe / işe hazırlanmak
  6. Birlikteliğe, evliliğe ve aile yaşamına hazırlanmak
  7. Toplumsal duyarlılıkla birlikte toplumsal sorumluluğu barındıran davranışları benimsemek ve sergilemek
  8. Sonraki yaşantısının kılavuzu olacak bir dizi kültürel ve sosyal değerler ile ahlak bireysel yapısını oluşturmak

 

Yukarıda tanımlı ve henüz yetişmekte olan bireylere yüklenen bu görevler sancılı bir süreci ve başedimi zor sorunları doğurur. Kimi zaman sadece bu sorunlarla başedim zorlukları bazen de yetişkin bireylerin yaşayabilecekleri türden rahatsızlıklar ergenleri psikolojik destek almaya yöneltebilir. Ergenler tıpkı yetişkinlerde olduğu şekilde bireyin istekleri, hedefleri ve başedim kaynakları doğrultusunda iyileşme yolunda bir tür işbirliğine ve katılıma davet edilirler